Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta

Raport bieżący nr 49/2017 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że z dniem 21.09.2017r. w życie weszła uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27.04.2017r.w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki w związku ze złożoną przez Panią Mariannę Patrowicz rezygnacją z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej…

Rejestracja zmian Statutu Spółki

Raport bieżący nr 44/2017 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 12.06.2017r. na podstawie pobranego drogą elektroniczą odpisu aktualnego KRS Spółki powziął wiedzę, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 07.06.2017r. dokonał rejestracji zmiany § 7a ust.1 Statutu…

Objęcie opcji konwertowalnych

Raport bieżący nr 43/2017 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 06.06.2017 r. Emitent objął 18.000.000 szt. _słownie: osiemnaście milionów_ opcji konwertowalnych serii FON Capital wyemitowanych przez Spółkę Nasze Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku _KRS: 0000680090_ o wartości nominalnej 0,05 zł każda,…