Zmiany w Zarządzie Spółki

FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 02.04.2012r. wygasło delegowanie Pana Wojciecha Hetkowskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta do pełnienia funkcji w Zarządzie spółki w trybie 383 § 1 k.s.h. oraz że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 03.04.2012r. podjęła uchwałę o powołaniu Pani Izabeli Jaroty – Wahed…

Otrzymanie istotnej oferty

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od swojej spółki zależnej FON Ecology S.A. w Płocku ofertę sprzedaży 100% udziałów spółki TransRMF-Plus Sp.zo.o. z siedzibą w Płocku za łączną cenę 10.500.000zł. Oferta jest ważna do dnia 10.04.2012r. TransRMF-Plus Sp z.o.o. jest posiadaczem 13.957.500 akcji…

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

Zarząd FON S.A. w nawiązaniu do treści raportu nr 02/2012 z dnia 25.01.2012r. oraz raportu nr 4/2012 z dnia 02.03.2012r. informuje, że niniejszym Emitent dokonuje zmiany terminu publikacji raportu rocznego. Zgodnie z treścią raportu nr 04/2012 z dnia 02.03.2012r. publikacja raportu rocznego Emitenta planowana była na dzień 21.03.2012r. Zarząd Emitenta…

Zmiana publikacji sprawozdania rocznego

Zarząd FON S.A. w nawiązaniu do treści raportu nr 02/2012 z dnia 25.01.2012r. niniejszym informuje, że niniejszym Emitent dokonuje zmiany terminu publikacji raportu rocznego. Zgodnie z treścią raportu nr 02/2012 z dnia 25.01.2012r. publikacja raportu rocznego Emitenta planowana była na dzień 16.03.2012r. Zarząd Emitenta informuję, że nowa datą publikacji raportu…

Zmiany w Zarządzie Emitenta

FON S.A. niniejszym informuje, że Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 01.03.2012r. ze skutkiem na dzień 02.03.2012r. z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu Emitenta odwołana została Pani Sylwia Szwed. Do tymczasowego pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki na podstawie art. 383 §1 kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza Emitenta postanowiła oddelegować na okres od…

Wykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych w roku 2011

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz raportów bieżących oraz okresowych opublikowanych przez Emitenta w roku 2011r. Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez Emitenta w roku 2011r stanowi załącznik do niniejszego raportu. Emitent ponadto informuje, że wszystkie raporty dostępne są na stronie internetowej…

Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz pierwsze półrocze 2012 roku

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 28.12.2011r. wybrała spółkę BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę biegłych rewidentów pod numerem 3355, jako podmiotu, który dokona badania jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta obejmującego…

Pośrednie zbycie akcji

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 23.11.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Damiana Patrowicza, będącego podmiotem dominującym wobec spółki DAMF Invest S.A. w Płocku, jako osobiście uprawnionego do powoływania, zawieszania i odwoływania wszystkich Członków Zarządu DAMF Invest S.A. w Płocku na mocy postanowień statutu spółki,…