Zmiana kapitału zakładowego

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że wobec złożenia zapisów na wszystkie akcje serii K tj. 224.000.000 akcje o wartości nominalnej 0,10 zł w dniu 29.06.2011r. przez jedną osobę prawną oraz 2 osoby fizyczne oraz wobec wydania przez Zarząd akcji serii K nabywcom w dniu 20.07.2011r. tj. złożenia…

Zamknięcie subskrypcji akcji serii K

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 07.07.2011r. zakończona została subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii K. Zarząd FON S.A. wyjaśnia, że akcje zwykłe na okaziciela serii K zostały wyemitowane na podstawie § 2 uchwały nr 3/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10.05.2011r. w sprawie:…

Dopuszczenie akcji serii K do obrotu

Zarząd spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, iż w dniu 20 lipca 2011 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 925/2011 w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K Emitenta. Na podstawie uchwały nr 925/2011 Zarząd…

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd FON S.A. w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2011 z dnia 28.06.2011r. zawierającego wykaz uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 27.06.2011r. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej. Z pełnionej funkcji odwołani zostali Pan Mariusz Patrowicz oraz Pan…

Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2011r.

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 11-07-2011r. wybrała Auxilium Audyt Krystyna Adamus, Jadwiga Faron Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie, jako podmiotu, który przeprowadzi przeglądu skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki obejmującego okres za pierwszego półrocza 2011r. Auxilium Audyt…