Wygaśnięcie istotnej oferty

Zarząd FON S.A z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2012 z dnia 21.03.2012r. oraz raportu nr 8/2012 z dnia 10.04.2012 r. informuje, że w dniu 30.04.2012r. upłynął termin ważności otrzymanej przez Emitenta ze spółki Fon Ecology S.A. w Płocku oferty, której przedmiotem było prawo nabycia przez…

Emisja obligacji serii A

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 23.04.2012r. podjął uchwałę w przedmiocie emisji obligacji pieniężnych serii A. Emitent informuje, że: 1) cel emisji obligacji, jeżeli został określony; Cel Emisji obligacji serii A nie został określony. 2) określenie rodzaju emitowanych obligacji; Obligacje zwykłe na okaziciela Serii A.…

Aneks do oferty o zakupie 100% udziałów TransRMF-Plus Sp.zo.o. wydłużający termin przyjęcia oferty do dnia 30.04.2012r.

Zarząd FON SA z siedzibą w Płocku informuje iż w dniu 10.04.2012r. aneksował termin ważności oferty nabycia 100% udziałów Spółki TransRMF-Plus Sp.zo.o. do dnia 30.04.2012r.o której Emitent informował w raporcie bieżącym o numerze 6/2012. Jednocześnie Zarząd FON SA informuje, że zmianie uległy wszystkie istotne terminy, w tym termin dotyczący dopłaty…

Zmiany w Zarządzie Spółki

FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 02.04.2012r. wygasło delegowanie Pana Wojciecha Hetkowskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta do pełnienia funkcji w Zarządzie spółki w trybie 383 § 1 k.s.h. oraz że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 03.04.2012r. podjęła uchwałę o powołaniu Pani Izabeli Jaroty – Wahed…