Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20.06.2012 r.

Zarząd FON S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 20.06.2012 r. na godzinę 14.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. Załączniki: 2012-05-23-Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_20.06.2012_r. 2012-05-23-Projekty_uchwal_ZWZ_20.06.2012_r. 2012-05-23-FON_-_Formularz_Pelnomocnictwa_ZWZ_na_20.06.2012r

Znacząca informacja dla Akcjonariuszy – stan aktywów Grupy FON SA na dzień 31 marca 2012 r.

Zarząd FON SA w siedzibą w Płocku, w odpowiedzi na liczne zapytania Akcjonariuszy zgłoszane po publikacji skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2012 r., przekazuje do wiadomości Akcjonariuszy stan aktywów Grupy FON SA, które na dzień 31 marca 2012 r. kształtowały się na poziomie 241.000.000 zł. W skład…