Tekst jednolity Statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że wobec sporządzenia przez zarząd Emitenta tekstu jednolitego statutu spółki, uwidaczniającego zmiany wynikające z uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 20.06.2012 r.w celu…

Zawarcie umowy typu lock up dot. zakazu sprzedaży akcji do 31.01.2013 r. przez głównego akcjonariusza DAMF INVEST SA

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 11.10.2012 r. Znaczący akcjonariusz Emitenta złożył wobec Emitenta oświadczenie typu Lock-Up w zakresie nie zbywania akcji Emitenta. Akcjonariusz spółka DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku zobowiązał się wobec Emitenta pod rygorem zapłaty Emitentowi kary umownej w wysokości…