Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 30.08.2013 r. zawarł ze spółką DAMF Invest S.A. porozumienie do umowy pożyczki akcji Atlantis Energy S.A., FON Ecology S.A., Stark Development S.A. z dnia 30 stycznia 2013 r. komunikowanej raportem bieżącym 5/2013 oraz do umowy pożyczki akcji…

POROZUMIENIE W SPRAWIE POŁĄCZENIA

FON S.A. informuje, że w dniu 30 sierpnia 2013 roku FON S.A., ATLANTIS Energy S.A., Stark Development S.A., Urlopy.pl S.A. oraz FON Ecology S.A. (zwane dalej łącznie „Spółkami”) zawarły Porozumienie w sprawie połączenia, którego celem jest podjęcie działań zmierzających do połączenia Spółek. Spółki uzgodniły Plan połączenia w rozumieniu art. 499…