Informacja o rejestracji w KDPW akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki Emitenta

Zarząd Fon S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 27 lutego 2014r uchwały o rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 64.869 akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki Emitenta. Emitent informuje, że Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w dniu 27 lutego 2014r, Uchwłą nr 234/14 postanowił dokonać zarejestrowania 64.869 akcji zwykłych…

Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZA w dniu 18.02.2014r.

Zarząd Fon S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło sie w dniu 18.02.2014r. Akcjonariusz: Damf Invest S.A. Liczba zarejestrowanych na NWZA akcji: 650.000.000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 650.000.000 Udział w ogólnej liczbie głosów…

Rejestracja zmian kapitału zakładowego

Zarząd spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 14.02.2014r. na podstawie elektronicznego odpisu aktualnego KRS Emitenta powziął wiadomość o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii M. Emitent informuje, że na mocy postanowienia z dnia 14.02.2014 r. sygn. akt WA.XIV…