Raport półroczny P 2015

Pliki raportu: 2015-08-31-Polroczne_Sprawozdanie_Zarzadu_FON_SA 2015-08-31-Raport_bieglego_z_przegladu_sprawozdania_FON_SA 2015-08-31-Srodroczne_Skrocone_Sprawozdanie_Finansowe   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2015 półrocze /2014 półrocze / 2015 półrocze /2014 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 688 3 435 166 822 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 236 2 748 57 658 III.…

Ujawnienie opóźnionej informacji w sprawie zawarcia umowy przewłaszczenia nieruchomości

Zarząd FON S.A. w Płocku informuje, że w dniu 21.08.2015r. zawarł ze spółką TOP Opał Sp. z o.o. w Poznaniu (KRS 0000518265) Umowę przeniesienia użytkowania wieczystego oraz własności budynku położonych w Poznaniu na zabezpieczenie roszczeń przysługujących Emitentowi wobec spółki TOP Marka S.A. w siedzibą w Poznaniu przy ul. Wierzbięcice 44a…