Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie skierowania wezwania do zapłaty do poręczyciela – TOP OPAŁ Sp. z o.o. w Poznaniu

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 20.10.2015r. skierował do spółki TOP OPAŁ sp. z o.o. w Poznaniu (KRS 0000518265), jako poręczyciela, wezwanie do niezwłocznej spłaty całości zobowiązań spółki TOP MARKA S.A. w Poznaniu (KRS 0000292265) jako pożyczkobiorcy w stosunku do Emitenta, wynikających z Umowy pożyczki…

Drugie zawiadomienie o planowanym podziale oraz informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16.11.2015r.

Zarząd FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 000028913 w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2015 na podstawie art. 539 Kodeksu…