Informacja dotycząca Podziału Emitenta

Raport bieżący nr 11/2016 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 30.03.2016r. Spółka powzięła informację, że w dniu 22.03.2016r. Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki IFERIA S.A. w Płocku oraz Podziału…

Raport roczny R 2015

Raport roczny R 2015 2016-03-14_2015R_List_Zarządu 2016-03-14_2015R_Opinia_i_Raport_Biegłego_Rewidenta 2016-03-14_2015R_Oświadczenie_ws_Ładu_Korporacyjnego_2015r 2016-03-14_2015R_Sprawozdanie_finansowe_FON_SA_ROK_2015 2016-03-14_2015R_Sprawozdanie_Zarządu_FON_2015r WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2015 2014 2015 2014 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 815 4 254 434 1 015 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 918 2 659 219 635 III. Zysk…