Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 31/2017 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 28.04.2017r. do spółki wpłynęły dwa zawiadomienia Członków Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 28.04.2017r. złożone w trybie art. 160 ust.1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej…

Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 30/2017 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 28.04.2017r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku o transakcji, o której mowa w art.19 ust.1 rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanego zawiadomienia zawiera załącznik do niniejszego raportu. Załączniki:…

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Raport bieżący nr 29/2017 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 28.04.2017r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia akcjonariuszy w ramach wykonania obowiązku określonego w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych: 1. Spółki Patro Invest…

Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję oraz ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej FON S.A.

Raport bieżący nr 28/2017 Zarząd FON S.A. w Płocku informuje, że w dniu 27.04.2017r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Członków Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji na kolejną kadencję. Emitent informuje, że powołano pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej w której skład wchodzą: Pan Wojciech Hetkowski Pani Małgorzata Patrowicz Pani Marianna Patrowicz Pan…

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FON S.A. w dniu 27.04.2017r. Ogłoszenie przerwy w obradach.

Raport bieżący nr 27/2017 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym w załączniku przekazuje do publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FON S.A., które odbyło się w dniu 27.04.2017r. Jednocześnie Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło Uchwałę w przedmiocie ogłoszenia przewy w obradach Walnego…

Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.04.2017r.

Raport bieżący nr 26/2017 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27.04.2017 roku; Akcjonariusz: Patro Invest Sp. z o.o. Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 22.394.000 Liczba głosów z zarejestrowanych…

Inwestycja FON S.A. w Opcje Inwestycyjną

Raport bieżący nr 24/2017 Zarząd FON S.A. w Płocku niniejszym informuje, że spółka dokonała inwestycji w Opcje Inwestycyjną, która umożliwiła inwestycje w instrumenty finansowe notowane na rynku Nova Giełda organizowanym przez Nova Giełda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie _KRS 0000556560_. Emitent nabył jedną Opcję Inwestycyjną wyemitowaną przez…