Zawiązanie spółki FON Capital Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 40/2017 Zarząd spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 24.05.2017r. pomiędzy Emitentem a Spółką Patro Invest Sp. z o.o. zawiązana została spółka FON Capital Sp. z.o.o. z siedzibą w Płocku, której Prezesem Zarządu został Pan Damian Patrowicz. Zawiązanie przedmiotowej spółki zostało dokonane…

Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 39/2017 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 22.05.2017r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku o transakcji, o której mowa w art.19 ust.1 rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanego zawiadomienia zawiera załącznik do niniejszego raportu. Załącznik:…

Stanowisko Emitenta dotyczące niezasadnego nałożenia kary na spółkę przez Komisję Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 37/2017 Zarząd spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 18.05.2016r. na postawie opublikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego komunikatu z 355. posiedzenia Komisji, powziął wiadomość o nałożeniu na Spółkę kary w wysokości 100.000,00 zł wobec stwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, że spółka nie dokonała…

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FON S.A. zwołanym na dzień 27.04.2017r. i kontynuowanym po przerwie w dniu 15.05.2017r.

Raport bieżący nr 36/2017 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym w załączniku przekazuje do publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FON S.A., zwołane na dzień 27.04.2017r. i kontynuowane po przerwie w dniu 15.05.2017r. Załączniki: Uchwaly_ZWZ_po_przerwie_15.05.2017r Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy…

Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 27.04.2017r., kontynuowanym po przerwie w dniu 15.05.2017r.

Raport bieżący nr 35/2017 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 27.04.2017 roku i kontynuowanym po przerwie w dniu 15.05.2017r. Akcjonariusz: Patro Invest Sp. z o.o. Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji:…

Spłata pożyczki przez Pożyczkobiorcę

Raport bieżący nr 33/2017 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 11.05.2017r. Spółka Damf Invest S.A. jako Pożyczkobiorca dokonała całkowitego rozliczenia pożyczki poprzez spłatę swoich zobowiązań wobec Emitenta w zakresie zwrotu kapitału i należnych odsetek wynikających z umowy pożyczki z dnia 30.09.2016r. o zawarciu której Emitent…