Rejestracja zmian Statutu Spółki. Registration of changes in the Articles of Association of the Company

Raport bieżący nr 22/2020 Zarząd spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 15.07.2020 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki stosownie do Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23.06.2020 roku. W związku z niniejszym aktualne brzmienie…

Aktualizacja wyceny wartości aktywów Spółki. Revaluation of the value of the Company’s assets

Raport bieżący nr 21/2020 Zarząd FON SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi przez Zarząd Spółki pracami nad raportem rocznym za rok obrotowy 2019/2020, Zarząd Emitenta w dniu 09.07.2020r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień bilansowy 30.06.2020r. aktualizacji wyceny wartość aktywów finansowych Spółki. Na dzień…