Rejestracja zmian w Statucie Spółki – Emisja Bonusowa. Registration of amendments to the Articles of Association – Bonus Issue

Raport bieżący nr 13/2023 Zarząd Spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 20.12.2023 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki FON SE wynikającego z uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 23.11.2023 roku. W związku z…

Notowania Spółki FON SE – emisja bonusowa akcji. Stock market quotes of FON SE – bonus issue of shares.

Raport bieżący nr 12/2023 Zarząd FON SE z siedzibą w Tallinnie _dalej: „Emitent”, „Spółka”_ w odpowiedzi na pytania zadane przez akcjonariuszy Emitenta o udzielenie informacji w zakresie postępu prac nad przydziałem akcji i rejestracją emisji bonusowej informuje co następuje: Zarząd FON SE w wykonaniu uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia…