Informacja dla Akcjonariuszy

Zarząd FON S.A. (Emitent) z siedzibą w Płocku, na podstawie art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych informuje, iż w dniu 3 stycznia 2011 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej Emitenta (dane członka Rady Nadzorczej znane są Spółce FON S.A.), o zmniejszeniu zaangażowania w spółce. Członek Rady Nadzorczej Spółki FON S.A. dokonał w dniu 28 grudnia 2010r. sprzedaży 170.000 (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy) sztuk akcji spółki FON S.A. po cenie 0,62 zł za akcję o łącznej wartości 105.400,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy czterysta złotych 00/100). Liczba posiadanych przez członka RN akcji przed dokonaniem transakcji wynosiła 170.000 szt., które stanowiły 0,16% w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na WZA Spółki. Aktualnie członek RN nie posiada akcji spółki FON S.A., jednakże nie wyklucza zwiększenia zaangażowania w spółce przez następnych 12 miesięcy.