Zawarcie Aneksów do umów pożyczek akcji FLY.PL S.A.

Raport bieżący nr 62/2015

Zarząd spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 31.12.2015r. zawarł ze spółka DAMF Invest S.A. w Płocku aneksy do dwóch umów pożyczki akcji z dnia 30.12.2014r. o zawarciu których to umów Emitent informował raportem bieżącym nr 120/2015 z dnia 30.12.2014r oraz umowy z dnia 18.02.2013r.

Emitent informuje, że przedmiotem Umów pożyczki akcji z dnia 30.12.2014r. były odpowiednio 20.400.000 akcji zwykłych na okaziciela spółki FLY.PL S.A. w Warszawie oraz 3.888.172 akcje zwykłe na okaziciela spółki FLY.PL S.A. w Warszawie, zaś umowy z dnia 18.02.2013r, 1.993.275 akcji zwykłych na okaziciela FLY.PL S.A. Emitent informuje, że obecnie wszystkie akcje będące przedmiotem Umów uczestniczą w obrocie na rynku NewConnect.

Emitent informuje, że na mocy trzech zawartych w dniu 31.12.2015r. aneksów strony uzgodniły zmianę terminu zwrotu akcji spółki FLY.PL S.A. z dotychczasowego terminu 31.12.2015r. na dzień 30.06.2016r.

W związku z przedłużeniem okresu obowiązywania umów pożyczki z dnia 30.12.2014r oraz z dnia 18.02.2013r. proporcjonalnej zmianie uległo również wynagrodzenie należne pożyczkodawcy odpowiednio z kwoty 109.200,00 zł do kwoty 145.600,00 zł, z kwoty 20.400,00 zł do kwoty 27,733,32 zł. oraz z kwoty 20.000,00 zł do 40.000,00 zł za cały okres trwania Umów pożyczki akcji.

Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem a DAMF Invest S.A. w Płocku zachodzą następujące powiązania osobowe, Prezes Zarządu DAMF Invest S.A. Pani Małgorzata Patrowicz pełni jednocześnie funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, ponadto Członkowie Rady Nadzorcze Emitenta Pani Marianna Patrowicz oraz Pan Damian Patrowicz pełnią jednocześnie funkcję Członków Rady Nadzorczej spółki DAMF Invest S.A.