Zmiany w Zarządzie Spółki

Raport bieżący nr 2/2016

Zarząd spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 11.01.2016r ze skutkiem na koniec dnia 11.01.2016r złożył rezygnację z przyczyn osobistych z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pan Robert Ogrodnik.
Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 11.01.2016r przyjęła rezygnacje Pana Roberta Ogrodnika oraz postanowiła oddelegować na mocy art. 383 § 1 k.s.h. do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na okres od dnia 12.01.2016r. do dnia 11.04.2016r. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Damiana Patrowicza.

Pan Damian Patrowicz posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 roku związany z publicznym rynkiem kapitałowym. Zasiada w organach nadzoru spółek notowanych na GPW w Warszawie, jak również notowanych na NewConnect. Pełni funkcję: Członka Rad Nadzorczych w podmiotach: FLY.PL S.A., FON S.A., Atlantis S.A., Resbud S.A., Elkop S.A., Investment Friends Capital S.A., Investment Friends S.A., DAMF INVEST S.A. Pan Damian Patrowicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Damian Patrowicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.