Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 6/2016

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 27.01.2016r. Spółka otrzymała z Sądu Okręgowego w Łodzi X Wydział Gospodarczy odpis pozwu akcjonariusza Spółki o stwierdzenie nieważności uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21.12.2015r. w sprawie: podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie). Pozew opatrzony jest datą 04.01.2016r.
W treści pozwu powód złożył wniosek o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie postępowania rejestrowego dotyczącego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego IFERIA S.A. w Płocku w Krajowym Rejestrze Sądowym – Spółki Przejmującej. Wniosek akcjonariusza o zabezpieczenie powództwa został oddalony postanowieniem Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 21.01.2016r. doręczonym Emitentowi wraz z odpisem pozwu.
W treści uzasadnienia pozwu o stwierdzenie nieważności uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22.12.2015r. akcjonariusz wskazał, że w jego ocenie doszło do naruszeń organizacyjnych odbycia Walnego Zgromadzenia, które podjęło kwestionowaną uchwałę a nadto, że w jego ocenie Plan Podziału z dnia 15.05.2015r. nie spełnia wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa.

Zarząd stoi na stanowisku, że powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22.12.2015r. jest bezpodstawne. Zarząd Emitenta wskazuje, że w jego ocenie przebieg obrad Walnego Zgromadzenia był prawidłowy co potwierdza protokół obrad Walnego Zgromadzenia sporządzony przez notariusza. Na wniosek akcjonariusza przegłosowana została przerwa w obradach, później odbyło się kolejne NWZA już bez obecności protestującego akcjonariusza. Po ponownej przerwie w obradach na kolejnym NWZA podjęta została uchwała o podziale spółek bez głosów przeciwnych, a to z kolei jest warunkiem wniesienia powództwa o stwierdzenie ważności uchwały NWZA. Wobec czego Emitent informuje, że zamierza podjąć działania mające na celu obronę stanowiska Spółki przed sądem oraz doprowadzenie do oddalenia wniesionego przez akcjonariusza powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21.12.2015r.

Emitent informuje, że zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które podjęło uchwałę nr 1 z dnia 22.12.2015r. nastąpiło na wniosek akcjonariusza DAMF Invest S.A. w Płocku trybie art. 399 § 3 k.s.h. o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 45/2015 z dnia 04.11.2015r.
Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22.12.2015r. została przez Emitenta podana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 58/2015 z dnia 22.12.2015r.
Treść Planu Podziału z dnia 15.05.2015r. została przez Emitenta podana raportem bieżącym nr 22/2015 z dnia 15.05.2015r.