Podjęcie przez Zarząd decyzji o aktualizacji wartości aktywów finansowych Emitenta

Raport bieżący nr 7/2016

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem rocznym za rok 2015., którego publikacja przewidziana jest na dzień 21.03.2016r., Zarząd Emitenta w dniu 19.02.2016r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień 31.12.2015r. odpisu aktualizującego z tytułu spadku wartości aktywów finansowych Spółki w wysokości 18.229.986,00 zł.

Emitent informuje, że na dzień publikacji niniejszego raportu oraz na dzień 31.12.2015r. kategoria aktywów finansowych objętych odpisem dotyczy zawartych przez Emitenta jako pożyczkodawcę umów pożyczki akcji spółki FLY.PL S.A. obejmujących łącznie pakiet 36.459.972,00 szt. akcji spółki FLY.PL S.A. z siedzibą w Warszawie, której akcje notowane są w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect GPW S.A. w Warszawie. Wartość tego aktywa finansowego w księgach Emitenta szacowana jest zgodnie z ich wartością godziwą, którą w przypadku akcji FLY.PL uczestniczących w obrocie ocenia się z uwzględnieniem ich kursu na rynku na którym są one notowane.

Wartość aktywów objętych odpisem aktualizującym tj. aktywów finansowych długoterminowych w zakresie zawartych przez Emitenta umów pożyczek obejmujących łącznie 36.459.972 akcji FLY.PL S.A., po dokonaniu ww. odpisu aktualizacyjnego w księgach Emitenta na dzień 31.12.2015r wyniesie 17.865.386,28 zł.

W konsekwencji opisanego powyżej odpisu, wynik finansowy Emitenta ulegnie zmniejszeniu o 10.101.606,00 zł natomiast kapitał z aktualizacji wyceny zostanie obciążony kwotą 8.128.380,00 zł

Zarząd dokonał wyceny aktywa finansowego długoterminowego w postaci umów pożyczek akcji FLY.PL S.A. na podstawie średniej ceny ważonej walorów FLY.PL S.A., gdzie wagą jest wolumenem obrotów akcjami tej spółki w okresie _iloraz wartości obrotów w danym przedziale czasu do jego wolumenu_. Tak ważona cena wyniosła 0,49 zł za każdą akcję FLY.PL S.A. i stanowi podstawę wartości dokonanego przez Emitenta odpisu aktualizującego.

Emitent wyjaśnia, iż na dzień 30.09.2015r na który sporządzone zostało ostatnie sprawozdanie finansowe Emitenta obejmujące III kwartał 2015r., wartość aktywów objętych odpisem aktualizującym wynosiła 37.976.372,28 zł, przy czym ówczesna wycena tych aktywów opierała się na średnioważonym kursie akcji FLY.PL S.A. na poziomie 0,99 zł oraz pakiecie łącznie 38 359 972 akcji FLY.PL S.A . Emitent informuje, że wartość nabycia akcji FLY.PL S.A., w księgach Spółki na dzień 30.09.2015r, będących przedmiotem zawartych przez Emitenta umów pożyczek wynosiła łącznie 4.399.504,61 zł