Raport roczny R 2015

Raport roczny R 2015

2016-03-14_2015R_List_Zarządu
2016-03-14_2015R_Opinia_i_Raport_Biegłego_Rewidenta
2016-03-14_2015R_Oświadczenie_ws_Ładu_Korporacyjnego_2015r
2016-03-14_2015R_Sprawozdanie_finansowe_FON_SA_ROK_2015
2016-03-14_2015R_Sprawozdanie_Zarządu_FON_2015r

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 815 4 254 434 1 015
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 918 2 659 219 635
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -89 947 -27 920 -21 494 -6 665
IV. Zysk _strata_ netto -71 817 -27 123 -17 161 -6 474
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -624 68 443 -149 16 338
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 3 104 -20 277 741 -4 840
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -2 200 -51 492 -526 -12 291
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 280 -3 326 67 -794
IX. Aktywa razem 84 033 245 938 19 719 57 701
X. Zobowiązania krótkoterminowe 3 913 6 370 918 1 494
XI. Kapitał własny 78 823 209 471 18 497 49 145
XII. Kapitał zakładowy 76 000 100 000 17 834 23 462
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 47 500 000 203 155 659 47 500 000 203 155 659
XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ -1,51 -0,13 -0,36 -0,03
XV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 1,66 3,35 0,39 0,79