Treść uchwał podjętych przez ZWZA Spółki FON S.A. w dniu 27-06-2011 g. 11.30

Zarząd FON S.A. przekazuje w załączeniu, treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 27-06-2011 r. g. 11.30.

Jednocześnie Zarząd FON SA podaje do publicznej wiadomości dane Członka Rady Nadzorczej Emitenta powołanego zgodnie z treścią Uchwały Nr 27/06/2011 ZWZA z dnia 27-06-2011 r.

Pan Damian Patrowicz ma 21 lat.Wykształcenie: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.Pan Damian Patrowicz jest od 2008 r zatrudniony w Investment Friends Spółka Akcyjna,w której aktualnie pełni funkcję Prezesa Zarządu. Pełnił funkcje Prezesa Zarządu w Holiday Planet sp.z.o.o.
Obecnie jest członkiem Rad Nadzorczych następujących spółek publicznych: PE Elkop S.A., Atlantis S.A. oraz Urlopy.pl S.A.

Od 2009 roku do nadal pełni funkcję dyrektora zarządzającego w spółce Craspiana LTD Nicosia Cypr.
Pan Damian Patrowicz oświadczył, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności przedsiębiorstwa emitenta oraz że nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.Pan Damian Patrowicz posiada pełną zdolność do czynności prawnych.Nie był skazany za przestępstwa określone w art.18§ 2 KSH , nie pełni funkcji wskazanych w przepisach ustawy z dnia 21.08.1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Załączniki:

Treść uchwał podjętych przez ZWZA Spółki FON S.A. w dniu 27-06-2011 g. 11.30