Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 23 sierpnia 2011 roku godz.13.00

Zarząd FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000028913 (dalej zwanej „Spółką”), działając na podstawie art. 398 w zw. z art. 399 § 1 oraz w zw. z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 i § 25 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2011 roku o godz. 13:00 w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C.

Załączniki: