Zawarcie Aneksu do Umowy pożyczki pieniężnej

Raport bieżący nr 15/2016

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2015 z dnia 18.02.2015r., informuje, że jako Pożyczkobiorca zawarł ze spółką Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku aneks do umowy pożyczki pieniężnej z dnia 18.02.2015r.

Emitent informuje, że na mocy zawartego w dniu 28.04.2016r. Aneksu do Umowy pożyczki z dnia 18.02.2015r. strony postanowiły o przedłużeniu terminu obowiązywania Umowy o kolejne 12 miesięcy do dnia 30.04.2017r. Zmianie uległo również oprocentowanie pożyczki, które począwszy od dnia 28.04.2016r. do dnia spłaty pożyczki wynosić będzie 4 % powiększone o stawkę WIBOR 3M. Strony postanowiły również, że oprocentowanie będzie płatne kwartalnie do piątego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po zakończeniu każdego kwartału obowiązywania Umowy.

Emitent wyjaśnia, że przedmiotem Umowy pożyczki z dnia 18.02.2015r. było udzielenie prze Investment Friends Capital S.A., Emitentowi jako Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w kwocie do 7.000.000,00 zł. _siedem milionów złotych 00/100_, a na dzień zawarcia Aneksu nr 1 pozostała do zapłaty przez Emitenta kwota kapitału w wysokości 2.650.000,00 _dwa miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy 00/100_.

W pozostałym zakresie Umowa pożyczki z dnia 18.02.2015r. nie uległa zmianie.

Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem a Investment Friends Capital S.A. zachodzą następujące powiązania osobowe, Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta Wojciech Hetkowski, Marianna Patrowicz, Małgorzata Patrowicz, Jacek Koralewski oraz Pan Damian Patrowicz jednocześnie sprawują funkcję Członków Rady Nadzorczej Pożyczkodawcy.