Zamknięcie subskrypcji akcji serii K

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 07.07.2011r. zakończona została subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii K.

Zarząd FON S.A. wyjaśnia, że akcje zwykłe na okaziciela serii K zostały wyemitowane na podstawie § 2 uchwały nr 3/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10.05.2011r. w sprawie: „Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki” opublikowanej raportem bieżącym nr 38/2011r. z dnia 11.05.2011r. korygowanym w dniu 30.05.2011r

Przedmiotową uchwałą Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. dokonało emisji nie więcej niż 224.000.000 (dwieście dwadzieścia cztery miliony) warrantów subskrypcyjnych, z których każdy daje prawo objęcia 1 (jednej) akcji emisji serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda
Do złożenia zapisów na akcje serii K uprawnione były podmioty posiadające warranty subskrypcyjne zamienne na akcje serii K, cena emisyjna akcji serii K została ustalona na poziomie 0,36 zł za każda akcję.

FON S.A. w dniu 28 czerwca 2011 r wydał 224.000.000 warrantów subskrypcyjnych, których posiadacze w dniu 29.06.2011r. złożyli zapisy na wszystkie 224.000.000 akcji serii K. Akcje zostały wydane nabywcom w dniu 20.07.2011r.

Akcje serii K obejmowane były w ramach subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego.

Wobec powyższego podwyższenie kapitału zakładowego zgodnie z §2 uchwały nr 3/2011 NZW z dnia 10.05.2011r. zostało dokonane z kwoty 11.200.000 zł (jedenaście milionow dwieście tysięcy złotych) do kwoty 33.600.000zł (trzydzieści trzy miliony sześćset tysięcy złotych) tj. o kwotę 22.400.000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy złotych) poprzez emisje 224.000.000 (dwieście dwadzieścia cztery miliony) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Cena emisyjna akcji serii K została określona przez Zarząd Emitenta na podstawie § 2 ust. 4 uchwały nr 3/2011 NZW z dnia 10.05.2011r. na poziomie 0,36 zł za każdą akcje.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
data rozpoczęcia subskrypcji – 28 czerwca 2011r.
data zakończenia subskrypcji – 07 lipca 2011r.

2. Data przydziału akcji:
Przydział akcji serii E został dokonany w dniu 20.07.2011r.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:
224.000.000 akcji serii K.

4.Przy emisji akcji serii K nie miała miejsce redukcja.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży.

W ramach subskrypcji objęto wszystkie 224.000.000 akcji serii K.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Akcje serii E obejmowane były po cenie emisyjnej równiej 0,36 zł. (trzydzieści sześć groszy)

7.Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji złożonych zostało 3 zapisy na akcje serii K.

8. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji akcje serii K przydzielone zostały jednej osobie prawnej i dwóm osobom fizycznym.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Emitent nie zawarł umowy o submisję akcji serii K.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 50.000
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0 zł
c) sporządzenia prospektu emisyjnego , z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł
d) promocji oferty: : 0