Raport kwartalny Q 1/2016

Raport kwartalny Q 1/2016

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. zł

w tys. EUR

1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 582 378 134 91
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 257 152 59 37
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -722 -69 -166 -17
IV. Zysk _strata_ netto -695 -43 -160 -10
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -329 -1 694 -76 -408
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 13 1 111 3 268
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -46 650 -11 157
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -362 67 -83 16
IX. Aktywa razem * 79 549 84 033 18 637 20 551
X. Zobowiązania długoterminowe* 1 011 1 297 237 317
XI. Zobowiązania krótkoterminowe * 3 871 3 913 907 957
XII. Kapitał własny * 74 667 78 823 17 493 19 277
XIII. Kapitał zakładowy * 76 000 76 000 17 805 18 587
XIV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 47 500 000 47 500 000 57 002 259 57 002 259
XV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ -0,01 0,00 0,00 0,00
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * 1,57 1,66 0,37 0,41

Załączniki: