Spłata pożyczki przez Emitenta

Raport bieżący nr 24/2016

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportów bieżących nr 15/2016 z dnia 28.04.2016r. oraz nr 9/2015 z dnia 18.02.2015r., dotyczących zawarcia umowy pożyczki pieniężnej ze spółką Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku jako Pożyczkodawcą informuje, że w dniu 09.06.2016r dokonał przedterminowej spłaty całości kapitału pożyczki w kwocie 2.650.000,00 zł wraz z należnymi odsetkami.

Emitent informuje, że na mocy postanowień Umowy pożyczki z dnia 18.02.2015r. strony dopuściły możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki przez Pożyczkobiorcę z naliczeniem odsetek proporcjonalnie do okresu korzystania z kapitału pożyczki

Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem a Investment Friends Capital S.A. zachodzą następujące powiązania osobowe, Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta Wojciech Hetkowski, Marianna Patrowicz, Małgorzata Patrowicz, Jacek Koralewski oraz Pan Damian Patrowicz jednocześnie sprawują funkcję Członków Rady Nadzorczej Pożyczkodawcy.