Wybór biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Emitenta

Raport bieżący nr 25/2016

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że na posiedzeniu w dniu 09.06.2016r. Rada Nadzorcza Spółki jako podmiot uprawniony do dokonania wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań Spółki z otrzymanych ofert postanowiła dokonać wyboru podmiotu Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-520 przy ul. Wiśniowa 40 lok. 5. KRS 0000375656; NIP 521-359-13-29; REGON 142757598 wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 3704 do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz przeglądu sprawozdania śródrocznego spółki za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 30.06.2016r.
Emitent informuje, iż korzystał już z usług podmiotu Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zakresie badań sprawozdań finansowych oraz przeglądów śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki.
Emitent informuje, że umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na czas wykonania jej przedmiotu.