Zmiana kapitału zakładowego

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że wobec złożenia zapisów na wszystkie akcje serii K tj. 224.000.000 akcje o wartości nominalnej 0,10 zł w dniu 29.06.2011r. przez jedną osobę prawną oraz 2 osoby fizyczne oraz wobec wydania przez Zarząd akcji serii K nabywcom w dniu 20.07.2011r. tj. złożenia dyspozycji przekazania akcji nowej emisji serii K na rachunki uprawnionych podmiotów, dokonana została zmiana wysokości kapitału zakładowego Emitenta.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że emisja akcji serii K została dokonana na podstawie uchwały nr 3/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10.05.2011r. w sprawie: „Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki” opublikowanej raportem bieżącym nr 38/2011r. z dnia 11.05.2011r. korygowanym w dniu 30.05.2011r.

Emitent informuje, że dokonał wydania 224.000.000 akcji serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 22.400.000zł.

Wobec powyższego Emitent informuje, że warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego doszło do skutku oraz, że aktualna wysokość kapitału zakładowego Emitenta wynosi:
33.600.000 zł i dzieli się na 336.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda.