Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta

Raport bieżący nr 30/2016

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem za I półrocze 2016 roku, Zarząd Emitenta w dniu 26.08.2016 r. podjął decyzję o zwiększeniu na dzień 30.06.2016 r. odpisu aktualizującego z tytułu spadku wartości posiadanych przez Emitenta aktywów – udziałów spółki IFEA Sp. z o.o. w Płocku.
Emitent informuje, iż podjął decyzję o dokonaniu zwiększenia odpisu aktualizującego w aktywach finansowych Emitenta z tytułu spadku wartości udziałów IFEA Sp. z o.o. na dzień bilansowy tj. 30.06.2016 r. o kwotę 1.937 tys. zł.
Emitent wyjaśnia, iż na dzień publikacji ostatniego sprawozdania finansowego Emitenta – odpis aktualizujący z tytułu spadku wartości udziałów IFEA Sp. z o.o. wynosił 1.983 tys. zł. W konsekwencji opisanego powyżej odpisu, kapitał z aktualizacji wyceny Emitenta na dzień bilansowy 30.06.2016 roku zostanie obciążony łącznie kwotą odpisu w wysokości 3.920 tys. zł.
Emitent wyjaśnia, iż obecnie posiada 12.899 udziałów, która to liczba stanowi 44,58 % udziału w kapitale zakładowym IFEA Sp. z o.o. oraz uprawnia do oddania 12.899 głosów stanowiących 44,58 % ogólnej liczbie głosów IFEA Sp. z o.o.
Dotychczas prezentowana wartość bilansowa 12.899 udziałów IFEA Sp. z o.o. w ostatnio publikowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za i kwartał rok 2016r. wynosiła 42.654 tys. zł, zaś wartość udziałów IFEA Sp. z o.o. po dokonaniu korekty odpisu na 30.06.2016r. wynosi 40.717 tys. zł.
Podstawą dokonania odpisu było przeprowadzenie przez Zarząd Emitenta analiz finansowych w oparciu o pozyskane dane finansowe ze spółki IFEA Sp. z o.o., która jest podmiotem niepublicznym.