Raport półroczny P 2016

Raport półroczny P 2016

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 106 688 252 166
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 579 236 132 57
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -697 -205 -159 -50
IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 2 068 -1 547 472 -374
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 304 1 418 69 343
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -2 738 171 -625 41
VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -366 42 -84 10
VIII. Aktywa razem * 72 489 84 033 16 380 19 719
IX. Zobowiązania krótkoterminowe * 203 3 913 46 918
X. Kapitał własny* 71 435 78 823 16 142 18 497
XI. Kapitał zakładowy * 76 000 76 000 17 173 17 834
XII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 47 500 000 53 212 329 47 500 000 53 212 329
XIII. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ -0,03 0 -0,01 0
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * 1,5 1,66 0,34 0,39

Załączniki: