Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 31/2016

Zarząd FON S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 30.09.2016r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł umowę pożyczki pieniężnej ze spółką Damf Invest S.A. w Płocku _KRS 0000392143_ jako Pożyczkobiorcą.
Na mocy umowy z dnia 30.09.2016r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 700.000,00 zł. z terminem spłaty do dnia 30.03.2017r. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości stałej stopy procentowej wynoszącej 10% w stosunku rocznym. Odsetki będą naliczane miesięcznie i płatne przez Pożyczkobiorcę jednorazowo wraz ze spłatą kapitału pożyczki.
Strony dopuściły możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części pożyczki przez Pożyczkobiorcę z naliczeniem odsetek proporcjonalnie do okresu korzystania z kapitału pożyczki.
Wypłata pożyczki nastąpiła w dniu podpisania umowy pożyczki na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy.

Pożyczkobiorca zabezpieczył zwrot kwoty pożyczki wraz z odsetkami oraz innych roszczeń Emitenta jakie mogą powstać z tytułu zawartej umowy poprzez wydanie Emitentowi weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Emitent informuje, iż uznał niniejszą informację za istotną ze względu na powiązania kapitałowe i osobowe pomiędzy podmiotami.
Prezes Zarządu Pożyczkobiorcy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, ponadto Członek Rady Nadzorczej Emitenta oddelegowany do czasowego pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Pożyczkobiorcy.
Pożyczkobiorca jest znaczącym akcjonariuszem Emitenta posiadającym 76,81 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 76,81% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.