Informacja dla akcjonariuszy – Zwiększenie udziału w spółce do poziomu 49,83%

Zarząd Fon S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 27.07.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza ATLANTIS S.A.w Płocku w trybie 69 ust. 1 pkt. 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o nabyciu akcji Emitenta w ilości dającej 49,83 % udziału ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Nabycie akcji Emitenta nastąpiło na skutek zawarcia przez ATLANTIS S.A. z Emitentem w dniu 29.06.2011r. umowy objęcia akcji w ramach, której ATLANTIS S.A. nabyło w dniu 20.07.2011r. 167.433.000 akcji nowej emisji Emitenta, która to ilość stanowi 49,83 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 167.433.000 głosów, stanowiących 49,83 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Emitenta

ATLANTIS S.A. poinformowało, że przed nabyciem akcji Emitenta o których mowa powyżej nie posiadało żadnych jego akcji.

ATLANTIS S.A poinformowało, że aktualnie posiada 167.433.000 akcji Emitenta, która to ilość stanowi 49,83 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 167.433.000 głosów, stanowiących 49,83 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Emitenta.

ATLANTIS S.A poinformowało, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółce Emitenta.

Ponadto ATLANTIS S.A. poinformowało, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Emitenta oraz, że ATLANTIS S.A. nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu