Raport kwartalny Q 3/2016

Raport kwartalny Q 3/2016

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 634 998 374 240
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 841 305 193 73
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -2 587 -74 256 -592 -17 856
IV. Zysk _strata_ netto -3 207 -59 988 -734 -14 425
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 2 210 -1 787 506 -430
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 272 2 738 62 658
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -2 738 -605 -627 -145
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -256 346 -59 83
IX. Aktywa razem * 68 301 84 033 15 840 19 719
X. Zobowiązania długoterminowe* 535 1 297 124 304
XI. Zobowiązania krótkoterminowe * 132 3 913 31 918
XII. Kapitał własny * 67 634 78 823 15 685 18 497
XIII. Kapitał zakładowy * 76 000 76 000 17 625 17 834
XIV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 47 500 000 49 431 507 47 500 000 49 431 507
XV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ -0,07 -1,21 -0,02 -0,29
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * 1,42 1,66 0,33 0,41

Załączniki: