Zawiadomienie dotyczące zmiany pośredniego stanu posiadania akcji Emitenta

Raport bieżący nr 2/2017

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 03.01.2016.r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Mariusza Patrowicza w trybie 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. _Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm._ o pośrednim zbyciu akcji Emitenta.

Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że na skutek utraty w dniu 30.12.2016r. statusu podmiotu dominującego wobec spółki DAMF Invest S.A. w Płocku w dniu 30.12.2016r. pośrednio zbył wszystkie posiadane: 36.614.705 akcje Spółki FON S.A. w Płocku, która to ilość stanowiła łącznie 77,08 % udziału w kapitale zakładowym FON S.A. i uprawniała pośrednio do oddania 36.614.705 głosów, stanowiących 77,08 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki FON S.A.
Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że aktualnie bezpośrednio i pośrednio nie posiada akcji FON S.A. a ponadto, że żadne podmioty niego zależne nie posiadają akcji FON S.A. oraz, że nie zawierał żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.