Zmiana rodzaju zabezpieczenia zobowiązań akcjonariusza w ramach programu skupu akcji własnych na podstawie uchwały nr 5 NWZ z dnia 30.10.2014r.

Raport bieżący nr /2017

Zarząd FON S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 12.01.2017r. do spółki wpłynął wniosek akcjonariusza spółki DAMF INVEST S.A. z siedzibą w Płocku _KRS 0000392143_ w trybie § 3 ust. 17 lit. c_ Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z dnia 30.10.2014r. o zmianę sposobu zabezpieczenia zapłaty przez akcjonariusza kary umownej określonej w § 3 ust. 17 lit. b_ wyżej wskazanej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30.10.2014r.

Emitent informuje, że akcjonariusz zawnioskował zmianę dotychczasowego sposobu zabezpieczenia zapłaty kary umownej w § 3 ust. 17 lit. b_ Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z dnia 30.10.2014r. do zapłaty której akcjonariusz zobowiązał się w formie pisemnej w dniu 17.11.2014r., w postaci przekazania Emitentowi upoważnienia do pełnego dysponowania 4.631.164 akcjami spółki Resbud S.A. w Płocku, 8.661.895 akcjami spółki ELKOP S.A. w Chorzowie, 13.260.911 akcjami spółki Atlantis S.A. w Płocku, akcjonariusz ponadto zaproponował przewłaszczenie na rzecz Emitenta obligacji spółki IFEA Sp. z o.o. w Płocku o wartości nominalnej 16.687.500,00 zł na udzielenie poręczenia zapłaty kary umownej w miejsce DAMF INVEST S.A. przez podmiot PATRO INVEST Sp. z o.o. w Płocku _KRS 0000657016_.

W dniu 12.01.2017r. Rada Nadzorcza Spółki w formie uchwały wyraziła zgodę na zmianę udzielonego przez akcjonariusza DMAF INVEST S.A. zabezpieczenia.

W związku z powyższym Emitent informuje, że w dniu 12.01.2017r. Emitent dokonał zwolnienia zabezpieczeń zapłaty kary umownej przez spółkę DAMF INVEST S.A. opisanych powyżej oraz zawarta została w ich miejsce ze spółką PATRO INVEST Sp. z o.o. umowa poręczenia.

Na mocy umowy poręczenia z dnia 12.01.2017r. spółka PATRO INVEST Sp. z o.o. zobowiązała się na wypadek braku zapłaty przez DAMF INVEST S.A. kary umownej wynikającej z udziału DAMF INVEST S.A. w programie skupu akcji własnych uchwalonym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30.10.2014r. uchwałą nr 5, do zapłaty równowartości należnej Emitentowi kary umownej, opisanej szczegółowo w § 3 ust. 17 lit. b_ wymienionej wyżej uchwały NWZ z dnia 30.10.2014r. Poręczenie przez PATRO INVEST Sp. z o.o. zostało udzielone do maksymalnej kwoty 60.000.000,00 zł.

Emitent informuje, że spółka PATRO INVEST Sp. z o.o. jest podmiotem zależnym spółki DAMF INVEST S.A. ponadto Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem a spółką PATRO INVEST Sp. z o.o. zachodzą powiązania osobowe. Członek Rady Nadzorczej Emitenta Pani Małgorzata Patrowicz pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu spółki PATRO INVEST Sp. z o.o.
Emitent informuje, że spółka PATRO INVEST Sp. z o.o. jest podmiotem zależnym spółki DAMF INVEST S.A.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu