Zmniejszenie udziału w Spółce

Zarząd Fon S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 29.07.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza FARTPOL Holdings Limited z siedzibą w Larnace na Cyprze, w trybie 69 ust. 1 pkt. 2) w zw. z art. 69 ust. 2) pkt 2) oraz w związku z art. 69a ust.1 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o zmniejszeniu udziału FARTPOL Holdings Limited w ogólnej liczbie głosów Emitenta poniżej progu 25 %.

Zmniejszenie udziału FARTPOL Holdings Limited w ogólnej liczbie głosów nastąpiło na skutek podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta do kwoty 33.600.000zł poprzez emisję akcji serii K , w której to emisji FARTPOL Holdings Limited nie brał udziału . Na skutek podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta FARTPOL Holdings Limited również utraciło status podmiotu dominującego względem Emitenta.

Akcjonariusz FARTPOL Holdings Limited wyjaśnił, że stan ilościowy posiadanych przez niego akcji Emitenta nie uległ zmianie i wynosi 71.300.000.

Przed podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta, FARTPOL Holdings Limited posiadał 71.300.000 akcji, która to ilość stanowiła 63,66 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniało do oddania 71.300.000 głosów stanowiących 63,66 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Aktualnie FARTPOL Holdings Limited posiada 71.300.000 akcji Emitenta co stanowi 21,22 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 71.300.000 głosów stanowiących 21,22 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

FARTPOL Holdings Limited poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółce Emitenta.

Ponadto FARTPOL Holdings Limited poinformował , że inne podmioty od niego zależne nie posiadają akcji Emitenta oraz, że FARTPOL Holdings Limited nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.