Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta

Raport bieżący nr 14/2017

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem rocznym za rok 2016, Zarząd Emitenta w dniu 09.03.2017 r. podjął decyzję o zwiększeniu na dzień 31.12.2016 r. odpisu aktualizującego z tytułu spadku wartości posiadanych przez Emitenta aktywów – udziałów spółki IFEA Sp. z o.o. w Płocku.

Emitent informuje, iż podjął decyzję o dokonaniu zwiększenia odpisu aktualizującego w aktywach finansowych Emitenta z tytułu spadku wartości udziałów IFEA Sp. z o.o. na dzień bilansowy tj. 31.12.2016r. o kwotę 2.287 tys. zł.
W konsekwencji dokonanego powyżej odpisu, kapitał z aktualizacji wyceny Emitenta na dzień bilansowy 31.12.2016 roku zostanie obciążony dodatkową kwotą odpisu w wysokości 2.287 tys. zł.

Emitent wskazuje, iż obecnie posiada 12.899 udziałów, która to liczba stanowi 44,58 % udziału w kapitale zakładowym IFEA Sp. z o.o. oraz uprawnia do oddania 12.899 głosów stanowiących 44,58 % ogólnej liczbie głosów IFEA Sp. z o.o.

Dotychczas prezentowana wartość bilansowa 12.899 udziałów IFEA Sp. z o.o. w ostatnio publikowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za III kwartał 2016 rok wynosiła 38.807 tys. zł, zaś wartość udziałów IFEA Sp. z o.o. po dokonaniu korekty odpisu na 31.12.2016r. wynosi 36.519 tys. zł.

Podstawą dokonania odpisu było przeprowadzenie przez Zarząd Emitenta analiz finansowych w oparciu o pozyskane dane finansowe ze spółki IFEA Sp. z o.o., która jest podmiotem niepublicznym.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu