Raport roczny R 2016

Raport roczny R 2016

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 186 1 815 511 434
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 188 918 278 219
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -2 240 -89 947 -524 -21 494
IV. Zysk _strata_ netto -2 949 -71 817 -690 -17 161
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -79 -624 -18 -149
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 2 549 3 104 596 741
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -2 738 -2 200 -640 -526
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -268 280 -63 67
IX. Aktywa razem 66 406 84 033 15 010 19 719
X. Zobowiązania krótkoterminowe 87 3 913 20 918
XI. Kapitał własny 65 694 78 823 14 849 18 497
XII. Kapitał zakładowy 76 000 76 000 17 179 17 834
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 47 500 000 47 500 000 47 500 000 47 500 000
XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ -0,06 -1,51 -0,01 -0,36
XV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 1,38 1,66 0,31 0,39

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu