Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.04.2017r.

Raport bieżący nr 22/2017

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 06.04.2017r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza PATRO Invest Sp. z o.o. w Płocku w trybie art. 401 § 1 k.s.h. o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.04.2017r.

Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad poprzez wprowadzenie następującego dodatkowych punktów do porządku obrad w sprawach:

k_ obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii Spółki przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu.

Wobec powyższego Zarząd Emitenta poniżej podaje uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 kwietnia 2017r.

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2016.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2016, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2016.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016;
b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2016 to jest za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.;
c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016;
d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2016r, oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016;
e. podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2016 tj. za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.;
f. udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016;
g. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do czasowego pełnienia funkcji w Zarządzie – Panu Damianowi Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016;
h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016;
i. powołania Członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji;
j. uzupełnienia składu Rady Nadzorczej;
k. obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii Spółki przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu
l. zmiany Statutu Spółki
m. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki
n. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.Jednocześnie Zarząd informuje, że akcjonariusz wraz z wnioskiem przekazał projekt uchwały o której umieszczenie w porządku obrad zawnioskował.
Akcjonariusz również we wniosku uzasadniając umieszczenie w porządku obrad uchwały w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji Spółki wskazał, że :

„PATRO Invest Sp. z o.o. w Płocku, wskazuje, że celem obniżenia wartości nominalnej akcji Spółki przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości jest poprawa płynności akcji Spółki notowanych na rynku regulowanym. ”

PATRO Invest Sp. z o.o. w Płocku zwróciło się o umieszczenie wnioskowanej uchwały w punkcie 11 lit. k_ porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 kwietnia 2017r.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Emitenta przekazuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 kwietnia 2017 roku wraz z formularzem pełnomocnictwa, uzupełnione o projekt uchwały umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariusza PATRO Invest Sp. z o.o.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu