Raport kwartalny Q 1/2017

Raport kwartalny Q 1/2017

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys.zł w tys.EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 536 582 125 134
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 314 257 73 59
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 314 -722 73 -166
IV. Zysk _strata_ netto 229 -695 53 -160
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -62 -329 -14 -76
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -21 13 -5 3
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 0 -46 0 -11
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -83 -362 -19 -83
IX. Aktywa razem * 63 807 66 406 15 121 15 010
X. Zobowiązania długoterminowe* 709 625 168 141
XI. Zobowiązania krótkoterminowe * 108 87 26 20
XII. Kapitał własny * 62 990 65 694 14 927 14 850
XIII. Kapitał zakładowy * 76 000 76 000 18 010 17 179
XIV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 47 500 000 47 500 000 47 500 000 47 500 000
XV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ 0 -0,01 0 0
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * 1,33 1,38 0,32 0,3

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu