Rejestracja zmian Statutu Spółki

Raport bieżący nr 44/2017

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 12.06.2017r. na podstawie pobranego drogą elektroniczą odpisu aktualnego KRS Spółki powziął wiedzę, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 07.06.2017r. dokonał rejestracji zmiany § 7a ust.1 Statutu Spółki wynikającego z treści Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27.04.2017r.

Emitent informuje, że zgodnie z treścią Uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27.04.2017r. Sąd Rejestrowy dokonał zmiany treści § 7a ust.1 Statutu Spółki w poniższym brzemieniu:

„1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 28.04.2019 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spólek handlowych o kwotę nie większą niż 57.000.000 _słownie: pięćdziesiąt siedem milionów_ złotych przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B _kapitał docelowy_.”

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje aktualny tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany zarejestrowane przez Sąd.

Załącznik:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu