Debiut Fon Capital w systemie transakcyjnym Nova Giełda

Raport bieżący nr 45/2017

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2017 z dnia 06.06.2017r. informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent dokonał wpłaty ceny emisyjnej tytułem objęcia opcji inwestycyjnej emitowanej przez Nova Gielda Inwestycje Limited Partnership by Shares z siedzibą w Larnace wpisanej do Cypryjskiego Rejestru Handlowego pod numerem HE 12535.
Opłacenia ceny emisyjnej Emitent dokonał poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci 18.000.000 szt. _słownie: osiemnaście milionów_ opcji konwertowalnych serii FON Capital wyemitowanych przez Alternatywny Depozyt Limited z siedzibą w Larnace _Cypr_, wpisany do Cypryjskiego Rejestru Handlowego pod nr HE354657, o wartości nominalnej 0,05 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 900.000,00 zł _ dziewięćset tysięcy złotych_.
Warunki opcji inwestycyjnej objętej w zamian za wkład niepieniężny są dostępne na stronie internetowej www.gieldain.pl
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu jutrzejszym rozpoczyna się sprzedaż opcji konwertowalnych w systemie transakcyjnym Nova Giełda. Sprzedaż w fazie IPO będzie w całości następowała z rachunku udostępnionego Emitentowi. Szacowany wpływ Emitenta na rachunku udostępnionym z IPO wyniesie 420.000,00 zł.
Szczegóły oraz zasady obrotu w fazie IPO oraz po jej zakończeniu, jak również warunki opcji konwertowalnych FON Capital wyemitowanych przez Alternatywny Depozyt Limited, są dostępne na stronie internetowej Nova Giełda pod adresem www.novagielda.pl

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu