Raport półroczny P 2017

Raport półroczny P 2017

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze / 2016
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 068 1 106 251 252
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 397 579 93 132
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 410 -697 97 -159
IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -251 2 068 -59 472
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 155 304 36 69
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 0 -2 738 0 -625
VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -96 -366 -23 -84
VIII. Aktywa razem * 63 253 66 406 14 966 15 010
IX. Zobowiązania krótkoterminowe * 194 87 46 20
X. Kapitał własny* 62 265 65 694 14 732 14 849
XI. Kapitał zakładowy * 76 000 76 000 17 982 17 179
XII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 47 500 000 47 500 000 47 500 000 47 500 000
XIII. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ 0,01 -0,03 0,01 -0,01
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * 1,31 1,38 0,31 0,31

Uwaga! Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką
_*_ prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2016 roku.

Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu