Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta

Raport bieżący nr 49/2017

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że z dniem 21.09.2017r. w życie weszła uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27.04.2017r.w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki w związku ze złożoną przez Panią Mariannę Patrowicz rezygnacją z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 12/2017 z dnia 22.02.2017r.
W związku z powyższym Emitent informuję, że na mocy uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.04.2017r. z dniem 21.09.2017r. skład Rady Nadzorczej spółki uzupełniony został o nowego Członka Panią Martynę Patrowicz.
Pani Martyna Patrowicz jest osobą młodą, ambitną i kreatywną. Świetnie realizuje się jako team leader, posiada ogromny zapał i chęć działania, jest niezłomna w osiąganiu celów. Jest osobą komunikatywną i otwartą, z łatwością nawiązuje kontakty. Cechuje ją zdolność analitycznego myślenia oraz pracowitość. Sumienność i zaangażowanie pomagają jej pogłębiać zainteresowania z dziedziny finansów oraz ekonomii. Obecnie pełni funkcje Członka Rad Nadzorczych w podmiotach: ELKOP S.A., Atlantis S.A., Resbud S.A., FON S.A., Investment Friends Capital S.A., DAMF INVEST S.A., IFERIA S.A., Damf Inwestycje S.A. Pani Martyna Patrowicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pani Martyna Patrowicz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu