Rejestracja zmian Statutu Spółki

Raport bieżący nr 54/2017

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 30.10.2017r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30.10.2017r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwały 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.04.2017r. opublikowanych raportem z dnia 27.04.2017r. o nr 27/2017.

Emitent informuje, że zgodnie z treścią Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, Sąd Rejestrowy dokonał zmian Statutu Spółki w zakresie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Emitent poniżej podaje treść zmienionego na mocy uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.04.2017r. § 7 Statutu Spółki:

§ 7
Kapitał zakładowy spółki wynosi 23.750.000,00 zł _dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100_ i dzieli się na 47.500.000 _czterdzieści siedem milionów pięćset tysięcy_ akcji o wartości nominalnej 0,50 _pięćdziesiąt groszy_ każda, w tym:
a/ 47.500.000 _czterdzieści siedem milionów pięćset tysięcy_ akcji zwykłych serii A na okaziciela,

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje również aktualny tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany zarejestrowane przez Sąd.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu