Raport kwartalny Q 3/2017

Raport kwartalny Q 3/2017

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 900 1 634 446 374
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 603 841 142 193
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -175 -2 587 -41 -592
IV. Zysk _strata_ netto -411 -3 207 -97 -734
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -52 2 210 -12 506
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 325 272 76 62
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 0 -2 738 0 -627
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 273 -256 64 -59
IX. Aktywa razem * 61 195 66 406 14 201 15 010
X. Zobowiązania długoterminowe* 860 625 200 141
XI. Zobowiązania krótkoterminowe * 88 87 20 20
XII. Kapitał własny * 60 247 65 694 13 981 14 849
XIII. Kapitał zakładowy * 76 000 76 000 17 637 17 179
XIV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 47 500 000 47 500 000 47 500 000 47 500 000
XV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ -0,01 -0,07 0 -0,02
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * 1,27 1,38 0,29 0,31

Uwaga! Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie
drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2016 roku.

Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załącznik:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu