Uchwała KDPW w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Emitenta

Raport bieżący nr 56/2017

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuję, że w dniu 10.11.2017r. do siedziby Spółki wpłynęła Uchwała Nr 767/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 10.11.2017r. w związku z obniżeniem kapitału zakładowego FON S.A.

N podstawie §2 ust. 1 i 4 Regulaminu KDPW, po rozpatrzeniu wniosku Emitenta, Zarząd KDPW stwierdza, że po dokonaniej zmianie wartości nominalnej akcji FON S.A. oznaczonych kodem PLCASPL000019 z 1,160 zł _jeden złoty i szęśćdziesiąt groszy_ na 0,50 zł _pięćdziesiat groszy_, przeprowadzonej w związku z obniżeniem kapitału zakłądowego Emitenta, z dniem 16.11.2017r. w depozycie papierów wartościowych, pod kodem PLCASPL00019, zarejestrowanych jest 47.500.000 akcji zwykłaych na okaziciela FON S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł każda.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść otrzymanej Uchwały.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu