Podwyższenie kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego

Raport bieżący nr 57/2017

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że na mocy upoważnienia zawartego w par. 7A Statutu Spółki w dniu 21.11.2017r. Zarząd podjął Uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

Na mocy Uchwały z dnia 21.11.2017r. Zarząd FON S.A. postanowił o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 23.750.000,00 _słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych_ do kwoty 35.000.000,00 _słownie: trzydzieści pięć milionów złotych_, to jest o kwotę 11.250.000,00 zł _słownie: jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych_, w drodze emisji 22.500.000 _słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł _pięćdziesiąt groszy_ każda akcja.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z Uchwałą z dnia 21.11.2017r. kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 35.000.000,00 _słownie: trzydzieści pięć milionów złotych_ i dzielił się będzie na 70.000.000 _siedemdziesiąt milionów_ akcji o wartości nominalnej 0,50 _pięćdziesiąt groszy_ każda.

Akcje serii B wyemitowane na mocy Uchwały Zarządu z dnia 21.11.2017 r. zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do indywidualnych odbiorców z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Cena emisyjna akcji serii B, została ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej na poziomie 0,50 zł _pięćdziesiąt groszy_ każda akcja, tj. łączna wartość emisyjna 22.500.000 _słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy_ akcji serii B wynosi 11.500.000,00 zł _słownie: jedenaście milionów pięćset tysięcy złotych_.

Zarząd informuje, że Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą z dnia 21.11.2017 r. zgodnie z treścią Artykułu 7B ust. 7 Statutu Spółki wyraziła zgodę na wyłączenie prawa poboru akcji serii B w interesie Spółki oraz cenę nominalną akcji serii B.

Zarząd Emitenta informuje, że akcje serii B będą mogły być przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich rejestrację w KDPW oraz będą mogły być przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A.

Treść Uchwały Zarządu z dnia 21.11.2017r. wraz z opinią Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii B stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu