Informacja dotycząca realizacji Umowy powiernictwa

Raport bieżący nr 70/2017

Zarząd spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 58/2017 z dnia 24.11.2017r. informuje, że w dniu 18.12.2017r. do siedziby Spółki wpłynęła informacja od Spółki Fon Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. w Płocku na podstawie zawartej Umowy powiernictwa, dotycząca realizacji drugiego publicznego ogłoszenia o sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Poznaniu przy. ul. Kopanina 54/56.

FON Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. poinformowała, że w wyniku przeprowadzonego publicznego postępowania przetargowego w wyznaczonym terminie składania ofert, określonym w warunkach udziału w przetargu tj. 18.12.2017r. godz 15:00 do Powiernika nie wpłynęła żadna oferta zakupowa.

Emitent wskazuje, że treść publicznego ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości została zamieszczona między innymi na stronie internetowej Emitenta w sekcji „O Spółce” zakładka „Ogłoszenia” oraz na stronie http://kopanina.com w zakładce „Sprzedaż nieruchomości”.

O przejęciu przez Emitenta powyżej wskazanej nieruchomości w ramach realizacji udzielonych spółce zabezpieczeń zwrotu pożyczki pieniężnej udzielonej spółce TOP MARKA S.A. w Poznaniu, Emitent informował raportami bieżącymi nr 38/2015 z dnia 25.08.2015r. oraz 48/2015 z dnia 23.11.2015r.

Emitent informuje, że publiczne ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości stanowiło element realizacji Umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości zawartej ze spółką Top Opał Sp. z o.o. w ramach udzielonego poręczenia oraz zabezpieczenia zwrotu udzielonej pożyczki spółce Top Marka S.A.

Emitent informuje również, że w ramach zawartej w dniu 12.01.2016r. umowy powiernictwa Powiernik – spółka FON Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. w Płocku zobowiązana jest do działania w imieniu własnym lecz na rzecz Emitenta w zakresie realizacji procedury publicznej sprzedaży nieruchomości zgodnie z postanowieniami Umowy przewłaszczenia nieruchomości z dnia 21.08.2015r. o której mowa w raporcie nr 38/2015.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu